2134488_IMG_9518 2134489_IMG_9527 2134490_IMG_9536 2134491_IMG_9531 2134492_IMG_9520 2134494_IMG_9540 2134495_IMG_9549 2134496_IMG_9555 2134497_IMG_9570 2134498_IMG_9561

سرعت و سبقت غیر مجاز موجب واژگونی خودروی پراید در محور ساری به قائمشهر شد.