از میان باغ‌های کیوی و شالیزارهای برنج “سیاهگل چال” تنکابن که عبور کنی جاده‌ای خاکی و پر فراز و نشیب، تو را به روستای جنگلی “سلیم آباد” پایتخت شمالی هنر سفالگری می‌رساند.

جایی که هنوز نبض این هنر کهن می‌تپد. هنر “از خاک آفریدن” که آموخته پروردگار انسان است. خاندان محبی چند قرن است که نسل به نسل با آمیختن آب و خاک سلیم آباد و آتش افروخته از هیزم جنگل، ظروف سفالی خلق می‌کنند.

امروز از بردیای پنج‌ساله گرفته تا فائزه دانشجو و علی‌اصغر پدربزرگ همه دست در گل دارند تا هنری که قدمت ۷۰۰۰ ساله و ریشه در سیلک کاشان دارد در دل جنگل‌های مازندران زنده بماند.