یادگاری مسافران نوروزی برای سواحل مازندران

مسافران نوروزی از مازندران رفتند اما ردپای آنها که زباله است در سواحل مازندران همچنان مثل همیشه به جا مانده است.