img_0159 img_0167 img_0175 img_0177 img_0179 img_0180 img_0183 img_0187 img_0189 img_0191 img_0202 img_0205 img_0208 img_0211 img_0215 img_0220 img_0223 img_0224 img_0225 img_0229 img_0234 img_0261 img_0263 img_0286 img_0293 img_0295 img_0300 img_0303 img_0304 img_0309 img_0310 img_0315 img_0316 img_0319 img_0320 img_0325 img_0333 img_0335 img_0345 img_0349 img_0350 img_0365 img_0405 img_0409 img_0411 img_0412 img_0416 img_0419 img_0420 img_0422 img_0426 img_0430 img_0435 img_0444 img_0450 img_0453 img_0456

شب شعر به مناسبت میلاد امام حسن عسگری با عنوان “بابای آفتاب “در امامزاده یحیی(ع) ساری برگزار شد.