کشاورز روستایی بر خلاف تمام کشاورزان به جای استفاده از ماشین‌های پیشرفته کشاورزی همچنان به روش‌های سنتی و با اسب زمینش را با دهان روزه شخم می‌زند.