کنون دو هفته از آغاز بهار می‌گذرد و شکوفه‌های بهاری در نقاط مختلف شکفته‌اند.