تودارک، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان تنکابن و روستای تودارک وابشار تودارک، حدودا ۲۰کیلومتر جاده خاکی در عمق جنگله منطقه بسیار زیبا واقع است.