2291407_img_7729 2291408_img_7768 2291409_img_7732 2291410_img_7738 2291411_img_7774-copy 2291412_img_7812 2291414_img_8096-copy 2291415_img_8058-copy 2291416_img_8127-copy 2291417_img_8000-copy 2291418_img_8160-copy 2291419_img_7819-copy 2291420_img_8061-copy 2291421_img_8039-copy 2291422_img_8152-copy 2291423_img_8185-copy 2291424_img_7970 2291425_img_8100-copy

چشمه های باداب سورت واقع در استان مازندران، جنوب شهرستان ساری، بخش چهاردانگه، دهستان پشت کوه، روستای سورت، حدفاصل روستاهای اروست و مال خواست قرار دارد. این چشمه ها از شمال به ارتفاعات و تپه های پوشیده از جنگلهایی با درختان سوزنی برگ می رسد، از جنوب مشرف به دره های پایین دست و از شرق در مجاورت ارتفاعات پوشیده از گیاهان بوته ای و درختچه ها است. غرب آنرا نیز روستای اروست احاطه کرده است. باداب به معنی آب گازدار و سورت به معنی شدت اثر است