فروش لوازم مسی قدیمی و جدید توسط دوره‌گردان در گلوگاه، بازار خوبی برای آنان رقم زده است.