فعالیتهای حرفه آموزی و هنری افراد کم توان ذهنی در مرکز جامع توانبخشی بالای ۱۵ سال نوشهر