دومین اردوی جهادی کانون جهادی شهید بلباسی ساری در مناطق محروم هزارجریب بهشهر و گلوگاه

کانون جهادی شهید محمد بلباسی دفتر بسیج دانشجویی شهرستان ساری که برنامه ی بلندمدت جهادی در مناطق محروم هزارجریب بهشهر و گلوگاه را در دومین سال متوالی برگزار می نماید، بازه ی دوم اردوی خود در تابستان امسال را از ۱۶ تا ۲۲ شهریور ماه به مدت یک هفته در کارگروه های فرهنگی، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، اشتغال زایی و مستندسازی در دو روستای اوارد و پجیم منطقه هزارجریب شرق مازندران پیگیری نمود و به اتمام رساند.
به گزارش روابط عمومی کانون جهادی شهید بلباسی، در این بازه از اردو، جهادگران با هدف ادامه ی روند فعالیت های بازه ی قبلی که بحث اعتماد سازی و ایجاد ارتباط برای ورود به رفع آسیب های فرهنگی و اجتماعی بوده است را در این بازه با حضور مشاوران و متخصصان اسلامی و روانشناسی به نحو احسن پیگیری و اجرایی نمودند و شناخت های لازم با منطقه و اهالی روستاهای هدف برای ورود به رفع آسیب های اجتماعی رقم خورده است. همچنین این کانون قصد دارد در طرح تداوم، ارتباط خود با مردم منطقه را حفظ نماید و حداقل ماهی یک بار به صورت اردوی دو تا سه روزه نیروهای خود در کارگروه های “فرهنگی”و “بهداشت و درمان” “تعلیم و تربیت” و “اشتغال زایی” را به منطقه اعزام نماید.
از نکات جالب توجه ی فعالیت های ۴۵ دانشجوی دختر و پسر دانشگاه های ساری در این بازه، بازگشایی کتابخانه ی متروکه ای در روستای اوارد
بوده است که اکنون به همت جهادگران بسیجی با کتاب های فراوان و با نظمی خاص راه اندازی شده است و قابل استفاده برای مردم و جوانان منطقه می باشد.
گفتنی است بازه ی اول فعالیت های کانون جهادی شهید بلباسی در این مناطق، از پنج تا پانزده مرداد ماه برگزار شد و در طرح تداوم این فعالیت ها استمرار خواهد داشت.
برنامه ی کانون جهادی شهید بلباسی در مناطق محروم شرق استان سه تا پنج ساله خواهد بود.