۱۵۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های ساری با عنوان کانون جهادی شهید بلباسی همچنان در کارگروه های مختلف عمرانی، فرهنگی، تعلیم و تربیت، پزشکی، اشتغال زایی و روابط عمومی(مطالبه گری و مستندسازی) در روستاهای منطقه هزار جریب بهشهر و گلوگاه مشغول خدمات رسانی به مردم نیازمند هستند.
گستره ی فعالیت این دانشجویان بسیجی جهادگر در روستاهای اوارد، پچیم، سفیدچاه، کوا، پیته نو و…. می باشد. گفتنی است بازه ی اول این اردو صبح یکشنبه چهاردهم مردادماه پس از ده روز به پایان می رسد. بازه ی بعدی فعالیت این جهادگران نیمه ی شهریورماه امسال خواهد بود.