شستشوی فرش های منازل سیل زده بخش رودپی شمالی با حضور گروهای جهادی بسیجی شهرستان ساری