57406063_isna-1 57406064_isna-2 57406065_isna-3 57406066_isna-4 57406067_isna-5 57406068_isna-6 57406069_isna-7 57406070_isna-8 57406071_isna-9 57406072_isna-10 57406073_isna-11 57406074_isna-12 57406075_isna-13 57406076_isna-14 57406077_isna-15 57406078_isna-16

همه ساله با شروع فصل زمستان قوهای مهاجر به تالاب سرخرود مازندران مهاجرت می‌کنند. این مسافران تا اواسط اسفندماه مهمان این منطقه هستند.