n3341656-5511267 n3341656-5511268 n3341656-5511269 n3341656-5511270 n3341656-5511271 n3341656-5511272 n3341656-5511273 n3341656-5511274 n3341656-5511275 n3341656-5511276 n3341656-5511277 n3341656-5511278 n3341656-5511279 n3341656-5511281 n3341656-5511284 n3341656-5511287 n3341656-5511290 n3341656-5511292 n3341656-5511295 n3341656-5511298

لاک تراشی،‌صنایع دستی ۱۱ هزار ساله مازندران ، ساخت جوله، کلز، لاک دانه پاش، قند چوله، چوله، قاشق، ملاقه، کترا توسط یک هنرمند لاک تراش در روستای نیتل بخش کجور شهرستان نوشهر