مانور بازگشایی مدرسه و معارفه دانش آموزان پایه ی اول در مدرسه غیر دولتی” نصیر”  به مدیریت “دکتر فلاح” با حضور دبیران و اولیای دانش آموزان برگزار شد.