photo_2017-01-03_23-38-32 photo_2017-01-03_23-38-34 photo_2017-01-03_23-38-35 photo_2017-01-03_23-38-36 photo_2017-01-03_23-38-37 photo_2017-01-03_23-38-38 photo_2017-01-03_23-38-39 photo_2017-01-03_23-38-40 photo_2017-01-03_23-38-41-2 photo_2017-01-03_23-38-42 photo_2017-01-03_23-38-43 photo_2017-01-03_23-38-43-2 photo_2017-01-03_23-38-45 photo_2017-01-03_23-38-46 photo_2017-01-03_23-38-47 photo_2017-01-03_23-38-47-2 photo_2017-01-03_23-38-48 photo_2017-01-03_23-38-49 photo_2017-01-03_23-38-49-2 photo_2017-01-03_23-38-51 photo_2017-01-03_23-38-51-2 photo_2017-01-03_23-38-52 photo_2017-01-03_23-38-52-2 photo_2017-01-03_23-38-56-2 photo_2017-01-03_23-38-57 photo_2017-01-03_23-38-57-2 photo_2017-01-03_23-38-58 photo_2017-01-03_23-38-58-2 photo_2017-01-03_23-38-59 photo_2017-01-03_23-39-00 photo_2017-01-03_23-39-00-2 photo_2017-01-03_23-39-01 photo_2017-01-03_23-39-01-2 photo_2017-01-03_23-39-02 photo_2017-01-03_23-39-02-2 photo_2017-01-03_23-39-03 zz zzz

مانور رهایی گروگان توسط عوامل نیروی انتظامی شهرستان و استان مازندران در یکی از محلات ساری به اجرا در آمد.