مانور پدافند غیر عامل شهرداری بابل با موضوع؛ مقابله با مواد شیمیایی در ترمینال غرب (موزیرج) برگزار شد.