ماهی گیری از آب گل آلود رودخانه نکارود در گهرباران میاندورود

سیل و سیلاب اگرچه خیلی چیز ها را از شهروندان مازنی ربود، ولی برای بعضی ها هم آورده داشت، مثل این ماهیگیران محلی که از آب گل آلود ماهی می گیرند.