محفل انس و مودت بازنشستگان نیروهای سپاه ساری در دونوبت در حسینیه عاشقان کربلای مازندران برگزار شد