آبندان روستای گرجی پل شهرستان ساری واقع در بخش رودپی شمالی با مساحت ٢۵ هکتار توسط شرکت آب منطقه ای مازندران و با مشارکت کشاورزان روستای گرجی پل با هدف ذخیره سازی۶٧٠٠٠٠ متر مکعب آب در راستای تامین آب ١٣٠ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه به بهره برداری رسید.

هزینه ریالی این پروژه بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان میباشد.