همایش اقامه نماز و تجلیل از فعالین اقامه نماز صبح کانونهای فرهنگی وهنری مساجدشهرستان ساری