مراسم دسته روی و عزاداری فاطمیه بیت آیت ا… نظری خادم الشریعه و مهمانان فاطمی از اصفهان در شهر ساری برگزار شد