درسومین روز از بهار مسافران نوروزی با سفر به شمال و شهر ساحلی چالوس با اطراق در کرانه ی خزر با چادر مسافرتی و یا داخل خودرو یا درپیاده رو شب سرد شمال را به صبح رساندند .