19928_34 19929_87 19930_63 19931_39 19932_13 19933_56 19934_17 19938_52 19939_81 19940_61 19942_46 19945_41

منطقه ی زیبای عباس آباد از دیار کوه و دریا ، در غرب استان مازندران با طبیعتی وصف نشدنی و بی نظیر در ایران و حتی جهان.