مهار آتش سوزی لاستیک های فرس.ده در ابتدای کوچه حق پرست خیابان ساری قائم شهر با تلاش آتش نشانی ایستگاه شماره ۵