دریا گاهی آرام و گاهی طوفانی و مواج است . امواج سهمگین دریا در زیر چتر آسمانی آبی جلوه های زیبایی را می آفریند که به تصویر کشیدن آن بسیار سخت است . دریای مازندران دریک روز زمستانی که نشانی از باد و باران نبود ، این چنین سواحل را در می نوردید …!