مراسم گرامیداشت و تجلیل از استاد ابوالحسن خوشرو و استاد جهانگیر نصری اشرفی در نخستین همایش اجراهای پژوهشی موسیقی بومی مازندران ” کله حال” در حوزه هنری مازندران برگرار شد.