نخستین همایش اسب فلات ایران و کرد در شهرامامزاده عبدالله (ع) آمل با شرکت ۲۵ اسب نژاد دار که بخشی از آنها از اصفهان و کرمانشاه خریداری شده بودند با استقبال با شکوه مردم برگزار شد.