نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی پسران استان مازندران از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید کردند