حسین طبری شهردار سورک به مناسبت روز خبرنگار در نشستی صمیمی به مناسبت روز خبرنگار از فعالین رسانه ای تجلیل کرد.