نشست رئیس پارک علم وفناوری مازندران با مدیران مراکز رشدو هسته ها و واحدهای فناور مستقر درسازمان