1833586_IMG_5876 1833587_IMG_5882 1833588_IMG_5871 1833589_IMG_5895 1833590_IMG_5895 1833592_IMG_5903 1833593_IMG_5906 1833594_IMG_5909 1833595_IMG_5920 1833596_IMG_5923 1833597_IMG_5928 1833598_IMG_5931 1833599_IMG_5936 1833600_IMG_5956 1833601_IMG_5947 1833602_IMG_5962 1833603_IMG_5971 1833604_IMG_5976 1833605_IMG_5978 1833606_IMG_5980 1833607_IMG_5994 1833608_IMG_5983 1833609_IMG_6002 1833591_IMG_5893

نمایشگاه خیریه عکس امیرعلی رزاقی با عنوان «تخته سیاه» با هدف کمک به دانش‌آموزان روستای محروم اسبو در استان مازندران افتتاح شد. این روستا از نبود آب شرب، مسیر جاده ای، بهداشت و … رنج میبرد.