نمایشگاه و گرامی داشت هفته ملی کودک در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مازندران برگزار شد.