932435_377 932436_876 932437_325 932438_734 932439_863 932440_954 932441_105 932444_825 932445_205 932446_300 932447_787 932448_268 932449_766 932450_668 932451_868 932452_725 932453_440 932454_596 932455_877 932456_763 932457_124 932458_850 932459_882 932461_701 932462_655 932463_474 932464_797 932465_495 932466_668 932467_333 932468_796 932469_385 932470_748

بارش برف‌هاى پاییزى امسال موجب نابودى مرکبات شمال و پیامد آن ضرر‌هاى مالى شده است. بارش‌هاى بى‌سابقه در این فصل سال باعٽ تلخ شدن کام باغداران مازندرانى و از بین رفت ۲۵ درصد از محصولات باغ هاى استان شده است. در این بین برخى سودجویان براى کم کردن ضرر مالى خود اقدام به فروش میوه‌هاى نارس و آسیب دیده کردند. برخى دلالان نیز از هراس باغداران سو استفاده کرده و میوه‌هاى سالم را کمتر از یک سوم قیمت خریدارى و به قیمت بیشترى در بازار عرضه کردند. اکٽر باغداران به دلیل از بین رفتن محصولاتشان باغ ها را رها و محصولات را نچیده اند. میانگین آسیب دیدگى‌ در هر روستا بیش از چند صد هکتار است.