هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری با موضوع بررسی و تصویب نهایی لایحه عوارض و بهای خدمات سال ۹۷ شهرداری و سازمانهای تابعه برگزار شد.