002 (1) 002 (4) 002 (16) 002 (17) 002 (7) 002 (21) 002 (22) 002 (8) 002 (10) 002 (15) 002 (19) 002 (20) 002 (23) 002 (24) 002 (26) 002 (28) 002 (29) 002 (30) 002 (31) 002 (33) 002 (35) 002 (38) 002 (40) IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0009 IMG_0013 IMG_0017 IMG_0023 IMG_0024 IMG_0026 IMG_0029 IMG_0031 IMG_0038 IMG_0040 IMG_0044 IMG_0046 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0056 IMG_0057 IMG_0059 IMG_0064 IMG_0068 IMG_0069 IMG_0075 IMG_0078 IMG_0081 IMG_0084 IMG_0085 IMG_0086 IMG_0088 IMG_0091 IMG_0092 IMG_0100 IMG_0102 IMG_0107 IMG_0111 IMG_0114 IMG_0117 IMG_0119 IMG_0126 IMG_0128 IMG_0134 IMG_0137 IMG_0140 IMG_0143 IMG_0145 IMG_0156 IMG_0162 IMG_0170 IMG_0171 IMG_0177 IMG_0180 IMG_0181 IMG_0184 IMG_0189 IMG_0190 IMG_0191 IMG_0192 IMG_0197 IMG_0198 IMG_0201 IMG_0202 IMG_0203 IMG_0205 IMG_0206 IMG_0208 IMG_0209 IMG_0216 IMG_0221 IMG_0223 IMG_0228 IMG_0230 IMG_0233 IMG_0234 IMG_0237 IMG_0239 IMG_0241 IMG_0243 IMG_0245 IMG_0247 IMG_0265 IMG_0266

اولین روزهمایش آموزش متمرکز زائران حج تمتع ۹۴ در اردوگاه دانش آموزی بادله ساری برگزار شد. قرار است این همایش در ۳  روز برای حجاج مازندرانی برگزار شود.