همایش استانی کتابت وحی با حضور خوشنویسان برتر شهرهای مازندران در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.