همایش پیادروی خانوادگی روستای کوهستان در کوسان چشمه برگزار شد

در این همایش که با حضور پرشور اهالی روستای کوهستان برگزار شده بود اسدی بخشدار برهانی شهردار رستمکلا، و جمعی ازمسئولین شهرستان برگزار شد.