همایش پیاده روی خانوادگی بازنشستگان نیروهای مسلح ساری به میزبانی اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان مازندراندر بوستان ملل ساری برگزار شد.