همایش هم اندیشی اعضای کانون بازنشستگان کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران در سالن باشگاه فرهنگیان ساری