علی اسفندیاری معروف به «نیما یوشیج»به رغم آنکه اولویت آغازین خود را پرداختن به سیاست نمی دانست،اما درمجموع شاعری سیاسی به شمار می رفت. او این گرایش خویش را در ادواری چون نهضت ملی ایران و شرایط پس از ۲۸ مرداد نمایان ساخت.