به مناسب هفته منابع طبیعی و اجرای طرح”مازندران پاک”  پاک سازی بخشی از جنگلهای سی کوه تپه ساری از زباله، توسط کارکنان مدیریت بانک کشاورزی استان مازندران و خانواده هایشان با شعار : “با بازیافت، می توان سرسبزی طبیعت را بازیافت” و “طبیعت ما بیش از هر زمانی، اکنون نیازمند حفاظت است” انجام شد