طرح زیست محیطی لبخند در ساری انجام شد

سازمان خیریه لبخند ایران ما با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری اقدام به پاکسازی بام شهر در جنگل شهید زارع کرد .