دستان پاک

اسم فاضلاب که می آید همه ما چهره در هم می کشیم؛ چه رسد که سر و کارمان با فاضلاب باشد؛ چه برسد که داخل کانال فاضلاب برویم. اما هستند مردانی که برای اینکه بوی فاضلاب آزارمان ندهد و در زمان بارندگی اسیر سیلاب نشویم، فداکاری می کنند و با پاکسازی کانال های فاضلاب جور همه مارا می کشند. براستی اینان قهرمانان گمنامی هستند که تن به کانال های آلوده فاضلاب می دهند و سلامتی خود را فدای بهداشت و آسایش شهروندان می کنند. این گزارش در شهرستان آمل به پاس قدردانی از کار ارزشمند زحمتکشانی تهیه شده است که اگرچه دستهایشان آلوده است اما پاکدست ترین مردمند.