زمستان‌گذرانی پرندگانی همچون فلامینگو، حواصیل، اردک، مرغابی و انواع پرندگان کنار آبزی در تالاب بین‌المللی میانکاله مازندران .

این پرندگان مهاجر بیش از نیمی از سال را در مناطق شمالی دریای خزر، کشورهای آسیای میانه و سیبری می‌گذرانند که به‌دلیل مشکلات زیست‌‌محیطی متعدد در این مناطق، برخی از گونه‌های آن‌ها با مشکلات اکولوژیک خاص مواجه شده و خطر انقراض، بعضی از آن‌ها را تهدید می‌کند.