شرکت هواپیمائی ایران ایر با هواپیماهای خریداری شده پس از برجام، پروازهایش را به فرودگاه نوشهر پس از ۲۲ سال از سر گرفت.