چهل و هفتمین سالگرد عالم ربانی، فقیه صمدانی، فخر جهان تشییع حضرت  آیت الله العظمی حاج شیخ محمد کوهستانی (ره) در تکیه شهدای روستای کوهستان برگزار شد.