کاروان زیر سایه خورشید با حضور در شهرستان محمودآباد و حمل پرچم متبرک بارگاه امام رضا(ع) فضای معنوی خاصی به این شهرستان داد.