بام شهر ساری واقع در جنگل شهید زارع توسط اعضای موسسه فرهنگى خیریه لبخند ایران ما پاکسازی شد. این فعالیت اجتماعی در مراقبت از محیط زیست با عنوان “کارناوال پاکی لبخند” نامگذاری شده بود.